Карл Цайс България ЕООД

Лицензионно споразумение с крайния потребител за софтуера на устройството на ZEISS

1 Определения и приложимост
1.1 Вие (наречени тук „Лицензополучател“) сте закупили определено устройство („Устройство на ZEISS“) от Carl Zeiss AG („ZEISS“) или от някой от нашите филиали или упълномощени дистрибутори или от друга трета страна. Устройството на ZEISS има вграден софтуер, който се притежава и се лицензира съответно от ZEISS („Софтуер на устройство на ZEISS“).

1.2 Всяко използване на Софтуера на устройството на ZEISS е предмет на настоящото Лицензионно споразумение с крайния потребител за Софтуера на устройството на ZEISS („ЛСКП“).

1.3 Настоящото ЛСКП се отнася за софтуера на трети страни, включително този, познат като безплатен софтуер и софтуер с отворен код (СОК). Този софтуер на трета страна е предмет на приложимите лицензионни условия на съответната трета страна. ZEISS и Лицензополучателят се съгласяват, че всички гаранции или отговорност на ZEISS за такъв софтуер на трети страни ще бъдат изрично изключени, освен ако не е договорено друго между ZEISS и Лицензополучателя.

2 Обхват на настоящото ЛСКП; отделно споразумение за устройства на ZEISS
2.1 Настоящото ЛСКП определя ограничените права, които ZEISS предоставя на Лицензополучателя по отношение на Софтуера на устройството на ZEISS.

2.2 Ако Лицензополучателят закупи Устройство на ZEISS директно от ZEISS, независимо дали срещу възнаграждение или безплатно, се прилага следното:
Закупуването от страна на Лицензополучателя на съответното Устройство на ZEISS и вградения Софтуер на устройството на ZEISS и всички свързани права и задължения на ZEISS от една страна, и клиента (= Лицензополучателя) от друга страна, включително без ограничение всякакви въпроси, свързани с доставка, действие, качество, количество и ценообразуване, се уреждат окончателно от условията на съответния договор за покупка между ZEISS и клиента.

2.3 Ако Лицензополучателят закупи Устройство на ZEISS не от ZEISS, а от филиал или друга трета страна, се прилага следното:

Закупуването от страна на Лицензополучателя на Устройството на ZEISS и/или Софтуера на устройството на ZEISS и всички свързани права и задължения на ZEISS от една страна, и клиента (= Лицензополучателя) от друга страна, включително без ограничение всякакви въпроси, свързани с доставка, действие, качество, количество и ценообразуване, се уреждат окончателно от отделен договор за покупка, сключен между Лицензополучателя и съответната трета страна. Лицензополучателят няма право на каквито и да е искове срещу ZEISS във връзка с предоставянето на Устройството на ZEISS и/или Софтуера на Устройството на ZEISS, включително без ограничение всякакви договорни искове, дължащи се на какъвто и да е дефект, повреда или неизпълнение. Всички подобни претенции на Лицензополучателя, ако има такива, ще бъдат предявени от Лицензополучателя спрямо съответната трета страна, от която Лицензополучателят е закупил съответното Устройство на ZEISS. Без да се засяга гореизложеното, ZEISS предоставя на Лицензополучателя правата за използване по отношение на Софтуера на устройството на ZEISS в съответствие с разпоредбите на това ЛСКП.

3 Притежание на интелектуалната собственост
3.1 При спазване на ограничените права, изрично предоставени в настоящото ЛСКП, ZEISS си запазва всички права, право на собственост и дялове във и към Софтуера на устройството на ZEISS, включително всички свързани права върху интелектуалната собственост (както е дефинирано по-долу). На Лицензополучателя не се предоставят никакви права по настоящото, освен изрично посочените тук.

3.2 За целите на настоящото ЛСКП „Права върху интелектуална собственост“ означава всяко право на интелектуална собственост или друго право (на собственост) по целия свят, на всички носители, съществуващи сега или създадени в бъдеще, за всички версии и елементи, на всички езици и за целия срок на такива права, произтичащи от законово или обичайно право, договор или по друг начин, и независимо дали са регистрирани или подлежащи на регистрация, включително (a) права върху всички изобретения, открития, помощни модели, патенти, повторно издадени и преразгледани патенти или патентни заявки (където и да са подадени и където и да са издадени, включително продължения, частични продължения, заместители и разделения на такива заявки и всички приоритетни права, произтичащи от такива заявки), сега съществуващи или подадени издадени или придобити на по-късен етап; (б) права, свързани с авторски произведения, включително права върху бази данни, авторски права, неимуществени права, приложения за авторски права и регистрации на авторски права; (в) права върху компютърен софтуер и програми, изходни кодове или бизнес методи; (г) права върху материали; (д) права, свързани с търговски марки, марки за услуги, търговски наименования, имена на интернет домейни, фирмени имена, лога, търговско облекло и заявленията за регистрация и техните регистрации; (е) права, свързани със защитата на търговски тайни, ноу-хау и/или друга поверителна информация; (ж) права върху дизайн, регистриран или нерегистриран; и (з) права, аналогични на тези в настоящото определение и всички други права на собственост, свързани с нематериална собственост.

4 Предоставяне на права и ограничения
4.1 При спазване от страна на Лицензополучателя на условията на това ЛСКП, ZEISS предоставя на Лицензополучателя неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на подлицензиране право да използва Софтуера на устройството на ZEISS, вграден в закупеното Устройство на ZEISS, до степента, в която това е необходимо за правилно използване на такова Устройство на ZEISS в съответствие с всяко приложимо описание на продукта. Лицензополучателят може да използва Софтуера на устройството на ZEISS само както е вграден от ZEISS в Устройството на ZEISS.

4.2 Всяка друга употреба, включително копиране, разпространение, продажба, лизинг, отдаване под наем или предоставяне на обществеността на Софтуера на устройството на ZEISS е строго забранена. По-специално, Лицензополучателят не трябва да използва Софтуера на Устройството на ZEISS (i) на или в комбинация с какъвто и да е хардуер, различен от съответното Устройство на ZEISS, (ii) в комбинация с друг софтуер или (iii) като самостоятелен софтуер.

4.3 Лицензополучателят няма право да модифицира, превежда, декомпилира или разглобява Софтуера на устройството на ZEISS и/или придружаващата документация и информация без предварителното писмено съгласие на ZEISS, освен ако и до степента, разрешена от приложимото задължително законодателство. Ако Лицензополучателят възнамерява да декомпилира Софтуера на устройството на ZEISS, за да получи информация, необходима за установяване на оперативна съвместимост на независимо създадена компютърна програма с други програми, Лицензополучателят следва да информира ZEISS писмено за намерението си и ZEISS, по свое усмотрение, ще предостави необходимата информация в разумен срок.

4.4 Лицензополучателят няма право да променя или премахва бележки за авторски права и/или авторство, приписвани на Софтуера на устройството на ZEISS.

4.5 ZEISS остава собственик на всички права върху Софтуера на устройството на ZEISS, дори ако Лицензополучателят модифицира Софтуера на устройството на ZEISS и/или го комбинира със собствени програми на Лицензополучателя или тези на трети страни, в нарушение на това ЛСКП. Ако, поради приложимото задължително законодателство, Лицензополучателят или която и да е трета страна, упълномощена от Лицензополучателя, трябва да се считат за притежатели на права върху модификациите или връзките, Лицензополучателят предоставя на ZEISS права за използването им във възможно най-голяма степен, включително, без ограничение, изключително, постоянно, глобално, прехвърляемо и подлежащо на подлицензиране право без ограничение за използване, предлагане на пазара, копиране, разпространение и публично достояние на тези модификации/връзки и (ако е приложимо) Лицензополучателят гарантира, че съответната трета страна предоставя и тези права на ZEISS.

5 Отказ от гаранция
5.1 Освен ако не е договорено друго между ZEISS и Лицензополучателя, Софтуерът на устройството на ZEISS се предоставя „както е“ и ZEISS не дава гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на Софтуера на устройството на ZEISS, включително, но не само, всякакви гаранции за продаваемост или годност за определена цел. ZEISS не гарантира, че Софтуерът на устройството на ZEISS ще отговаря на изискванията на Лицензополучателя или че Софтуерът на устройството на ZEISS няма да съдържа грешки. ZEISS не дава гаранция за ненарушение.

5.2 Освен ако не е договорено друго между ZEISS и Лицензополучателя, това ЛСКП определя пълните задължения на ZEISS по отношение на Софтуера на устройството на ZEISS.

6 Ограничение на отговорността
6.1 ZEISS носи отговорност за щети (i) до степента, в която отговорността на ZEISS не може да бъде ограничена или изключена съгласно приложимия закон, по-специално приложимия закон за отговорността за продуктите; (ii) причинени от умисъл или груба небрежност на ZEISS, техните законни представители, служители, доверени лица или подизпълнители; и (iii) върху живота, тялото или здравето, причинени от умисъл или небрежност на ZEISS, техните законни представители, служители, доверени лица или подизпълнители.

6.2 Освен ако не е предвидено друго в раздел 6.1: (a) при никакви обстоятелства ZEISS не носи отговорност за пропуснати ползи, загуба на данни, непреки, специални, случайни, последващи или други щети, произтичащи от или във връзка с това ЛСКП или свързани с използването на Софтуера на устройството на ZEISS, независимо дали такъв иск се основава на нарушение на гаранцията, нарушение на договора, правонарушение или друга правна теория, независимо от причината за такава загуба или повреда, и (б) пълната отговорност на ZEISS за всякакви претенции по или във връзка с това ЛСКП е ограничена общо до сума от 1000 евро.

7 Защита на данните
За информация относно обработката на лични данни от ZEISS във връзка с предоставянето на Софтуера на устройството на ZEISS, ако има такъв, моля, вижте политиката за поверителност на ZEISS.

8 Приложим закон; контрол на износа
8.1 Лицензополучателят е отговорен да гарантира, че използването на Софтуера на устройството на ZEISS е съвместимо с всички законови и нормативни изисквания, приложими за Лицензополучателя.

8.2 Лицензополучателят е информиран, че износът или повторният внос на Софтуера на устройството на ZEISS, информацията и документацията са предмет на съответните разпоредби за износ и внос на Федерална република Германия, Европейския съюз и/или Съединените американски щати.

9 Окончателни разпоредби
9.1 Настоящото ЛСКП и всякакви спорове, произтичащи от или свързани с него, се уреждат изключително от законите на Федерална република Германия, с изключение на нейните правила за стълкновение на закони. Конвенцията на ООН за международната продажба на стоки (CISG) от 11 април 1980 г., както и всички свързани споразумения, не са приложими.

9.2 Всички спорове, произтичащи от или във връзка с това ЛСКП, следва да се отнасят изключително до съдилищата на Йена.

9.3 Ако разпоредбите на това ЛСКП са или станат невалидни, нищожни и/или неприложими изцяло или частично, ефективността на останалите разпоредби на това ЛСКП остава незасегната.

Последна промяна: Септември 2019 г.